Go to Top

Училищно настоятелство

Училищно настоятелство XXI век

Училищно настоятелство “ХХI век” при ПГСАГ ”Пеньо Пенев” е регистрирано през 2001 година, съгласно ЗЮЛНЦ,  като сдружение в частна полза.  Организацията цели участие и осъществяване на програми в областта на образованието, науката, изкуството и социалната дейност. Създаване на общество на възпитаници, родители на възпитаници, както и на всички приятели и привърженици на идеята за високотехнологично образование на европейско и световно равнище. Подпомагане създаването в гр. Русе на съвременна образователна структура за подготовка на висококвалифицирани елитни кадри, адекватни на предизвикателството на 21 век. Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация на научни знания, интелектуални ценности и права върху интелектуалната собственост. Разработване участие в програми и проекти. Привличане на инвестиции, дарения и помощи за ПГСАГ ”Пеньо Пенев” – Русе. Организиране на производствени практики. Организиране и осъществяване на различни форми на обучение и преквалификация на кадри, с оглед задоволяване на настоящите и бъдещи нужди в областта на строителството. Организиране на курсове, семинари, срещи с изявени специалисти. Предоставяне на консултации, информационно осигуряване и методическа помощ за строителни предприемачи. Изработване на предложения за промяна и актуализация на Българското /националното и местното/ законодателство с цел подпомагане обучението дейността в строителството и привеждането му в съответствие с изискванията на Европейската общност.

Дейността на училищното настоятелство е в следните области:

  • администриране на програми за финансиране на обучението в ПГСАГ ”Пеньо Пенев” – Русе.
  • разработване на инициативи за оптимизиране на законодателството в областта на обучението в строителните дейности.
  • създаване на възможности за взаимодействие между сдружението организации със сроден предмет на дейност в страната и чужбина.
  • обмен на програми и идеи.
  • участие в национални и международни форуми.
  • осигуряване на стипендии и помощи на ученици от гимназията в неравностойно положение.
  • издирване и подкрепа за талантливи деца от ПГСАГ ”Пеньо Пенев” – Русе.
  • консултантски дейности и услуги, включващи: разработване на проекти, проучвания и др.
  • организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции, квалификационни и преквалификационни курсове.

Членове на управителния съвет на Училищно настоятелство “ХХI век”
при ПГСАГ ”Пеньо Пенев”– Русе

Красимир Стефанов Атавасов
Пламен Тотев Маринов
Йорданка Димитрова Ненова
Михаил Иванов Михайлов
Любомир Савов Величков
Иван Василев Василев
Даниела Райкова Василева
Бранко Душков Сотиров
Искрен Василев Веселинов

Теодора Даскалова - преподавател в ПГСАГ "Пеньо Пенев"

Теодора Даскалова

инж. Йорданка Ненова - преподавател в ПГСАГ "Пеньо Пенев"

инж. Йорданка Ненова – преподавател в ПГСАГ „Пеньо Пенев“

арх. Пламен Маринов - член на управителния съвет

арх. Пламен Маринов – член на управителния съвет

Николай Нанов - член на управителния съвет

Николай Нанов

Заседание на Училищно настоятелство XXI век на 10.05.2018 г.

DSC09848

Свикване на общо събрание

_30032018_000392