Go to Top

Училищни правилници1

Училищни правилници

Отчет – анализ на учебно-възпитателната дейност за I срок на учебната 2020 – 2021 година

Доклад от проведено самооциняване на ПГСАГ „П. Пенев“

Годишен план за безопасност на движението по пътищата – 2021 година

Правила за провеждане на образователен процес през учебната година в условията на пандемия

Насоки за работа в системата на училищното образование през учребната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Антикорупционни правила на ПГСАГ „П. Пенев“

Делегиран бюджет на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Заповед на Директора на ПГСАГ „П. Пенев“ за разпределянето и отчитането на бюджетните средства. Назначаване на комисия да анализира и да предоставя информация за изпълнението на делегирания бюджет.

Училищен учебен план VIII – XI клас на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Училищен учебен план XII клас на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Училищен учебен план  Индивидуална форма на обучение VIII и  XI клас на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Годишен план за дейността на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Правилник за дейността на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд  в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Правилник за организиране на пропускателния режим в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Стратегия за развитие на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

План за контролната дейност в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

План за квалификационната дейност в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

План за работата на Педагогическия съвет в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Етичен кодекс на училищната общност в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция и противодействие на проблемното поведение при учениците в ПГСАГ „П. Пенев“ – гр. Русе

План за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците

Училищна политика за противодействие на тормоза и насилието

План за работа на училищен координационен съвет за справяне с насилието и тормаза в училище

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Вътрешни правила за определяне на работната заплата в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Правилник за вътрешния трудов ред

Процедура за управление на инциденти, свързани с информационната сигурност

Инструкция за реда на водене на регистри по ЗЗЛД в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Вътрешни правила за налагане на санкции на ученици в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддръжка на профила на купувача в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Закон за достъп до обществена информация

и бланка

Заявление за достъп до обществена информация

Информация свързана с плана за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции:

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги

Защита на личните данни

Вътрешни правила за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Образци на съобщения за поверителност на личните данни

за физически лица Приложение 1
за Управители на Юридически лица Приложение 2

Заявления

ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ
ЗА КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ
ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ