Go to Top

Занимания по интереси

След проведено сред учениците анкетно проучвани, с решение на педагогическия съвет и зап. №107-63/05.10.2020 на Директора на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ през учебната 2020/2021 година са сформирани следните групи за занимания по интереси.

наименование на групата

тематична област

ръководител

Дигитален екосвят Дигитална креативност инж. Цветанка Вълкова
Литературен клуб Изкуства и култура Мануела Симеонова
Предприемачество Технологии Йордан Ангелов
Макетиране Изкуства и култура Ясен Тодоров
Живопис Изкуства и култура Ивелина Станева

След проведено сред учениците анкетно проучвани, с решение на педагогическия съвет и зап. №67-56/10.10.2019 на Директора на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ през учебната 2019/2020 година са сформирани следните групи за занимания по интереси.

наименование на групата

тематична област

ръководител

Спортът – красота и здраве Спорт Елица Данчева
Дигитален свят Дигитална креативност Недялка Кутинчева
Математика Математика инж. Даниела Енчва
Предприемачество Технологии Йордан Ангелов
Керамика Изкуства и култура Ясен Тодоров
Живопис Изкуства и култура Ивелина Станева

 

С началото на втория срок на учебната 2018/2019 учебна гогина в ПГСАГ „П. Пенев“ стартира дейността на групите за занимания по интереси.

В изпълнение на наредба за приобщаващото образование (Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр.105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.), след анкетно проучване сред учениците, към училището са  сформирани следните групи

наименование на групата

тематична област

ръководител

Компютърна графика Дигитална креативност инж. Красимир Паскалиев
Дигитален свят Дигитална креативност Недялка Кутинчева
Математика Математика инж. Даниела Енчва
Забавна химия Природни науки Теодора Атанасова
Предприемачество Технологии Йордан Ангелов
Керамика Изкуства и култура Ясен Тодоров
Живопис Изкуства и култура Моника Йорданова
Хора и автентичен фолклор Изкуства и култура Добрин Райчев
Биосфера Екологично образование и здравословен начин на живот Пенка Йонкова
Еколози в действие Екологично образование и здравословен начин на живот инж. Цветанка Вълкова
Спортни дейности Спорт Елица Данчева

За повече информация посетете https://class.mon.bg