Go to Top

Извънкласни занимания

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  BG05M20P001-2.004
„РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“

уч

 

Училищни групи по проект „Твоят час“ през учебната 2017/2018 година

Дейност / Име Тип занимание
1 Английски език1 Обучителни затруднения
2 Английски език Обучителни затруднения
3 Архитектурното наследство на град Русе Занимание по интереси
4 Български език и литература Обучителни затруднения
5 Декоративна пластика Занимание по интереси
6 Дигитални компетентности Обучителни затруднения
7 Еколози в действие Занимание по интереси
8 Знам и творя в компютърния свят Занимание по интереси
9 Керамика Занимание по интереси
10 Колективен спорт Занимание по интереси
11 Макетиране Занимание по интереси
12 Математика Обучителни затруднения
13 Приложни техники Занимание по интереси
14 Фитнес Занимание по интереси
15 Чудният свят на изкуството Занимание по интереси

Училищни групи по проект „Твоят час“ през учебната 2016/2017 година

http://tvoiatchas.mon.bg/About.aspx

Дейност / Име Тип занимание
1 Ателие по приложни техники Занимание по интереси
2 Български език и литература Обучителни затруднения
3 Български език и литература 1 Обучителни затруднения
4 Еколози в действие Занимание по интереси
5 Знам и творя в компютърния свят Занимание по интереси
6 Колективен спорт Занимание по интереси
7 Математика Обучителни затруднения
8 Математика 1 Обучителни затруднения
9 Математика 2 Обучителни затруднения
10 Математика 3 Обучителни затруднения
11 Русенска архитектура Занимание по интереси
12 Скулптура Занимание по интереси
13 Фитнес Занимание по интереси

Данни за публичните изяви през 2016/2017 учебна година

Скулптура
На 08.03.2017 г. от 15:30 часа в ателието по Скулптура на ПГСАГ „П. Пенев“ – гр. Русе се проведе втората представителна изява на ателие “Скулптура”, сформирано по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител Даниел Кънчев Иванов.
Участници в дейността представиха в своебразна изложба изработените от тях проекти пред своите съученици и преподаватели. Учениците направиха демонстрация на овладяни от тях техники и умения, усвоени по време на участието си в извънкласните занимания.

Колективен спорт
На 23.03.2017 г. от 15:30 часа в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „П. Пенев“ град Русе се проведе междинна представителна изява на клуб  “Колективен спорт”.  Поканени бяха ученици и учители от гимназията.
Клубът е сформиран по проект „Твоят час”- BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ръководител на клуба е г-н Валентин Парашкевов.
Съгласно програмата, учениците – участници  от клуб “Колективен спорт” показаха изпълнения на елементи от волейболната техника, а именно: придвижване в игрището; подаване с две ръце отгоре и отдолу; изпълнение на горен и долен лицев начален удар; забиване и единична блокада. Беше направен преглед-обобщение на уменията. Отборна среща по волейбол сложи край на занятието.  Младежите си пожелаха успех за всички училищни и междуучилищни прояви.

Знам и творя в компютърния свят
На 28.03.2017 г. от 15:30 часа в стая 201 в Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „П. Пенев“ град Русе се проведе финална представителна изява на клуб  „Знам и творя в компютърния свят“, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител инж. Цветанка Вълкова.
Под ръководството на г-жа Вълкова и пред погледите на гости – съученици и преподаватели участниците в клуба, разделени на четири групи, демонстрираха изработени от тях програмни продукти.

Фитнес
На 29.03.2017 г. от 16:15 часа във физкултурния салон на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „П. Пенев“ град Русе се проведе финална представителна изява на клуб  „Фитнес“, сформиран по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител Валентин Парашкевов.
Постиженията на участниците бяха тествани в индивидуални, щафетни и отборни игри. Чрез обективни критерии бе определен ученикът „Херкулес” за 2016/2017г.

Училищни клубове създадени по Проект „Успех“

1 Клуб Екологичен свят Теодора Минкова Атанасова
2 Клуб Здраве Пенка Илиева Йонкова
3 Клуб Екоклуб Цветанка Пенчева Вълкова
4 Клуб Опознай родината, за да я обикнеш! Румена Борисова Александрова
5 Клуб Русенската архитектура-минало, настояще и бъдеще Жасмина Докинова Ангелова-Ковачева
6 Ателие Грънчарство Ясен Павлов Тодоров
7 Арт студио Декоративна пластика Даниел Кънчев Иванов