Go to Top

Специалности

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

– ІIІ-та степен на професионална квалификация.
По тази специалност се подготвят специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и контрол на строителството.
Пълният курс на обучение 8 – 12 клас дава възможност за придобиване на средно образование.

Строителен техник

УЧЕБЕН ПЛАН 2017
УЧЕБЕН ПЛАН 2013

Още

Училището поддържа контакти с много водещи строителни фирми, което помага на кадрите да намират работа във всякакви строителни фирми: в проектантските като технически изпълнители; в капиталното строителство на фирмите в останалите сектори на икономиката; в областните и общинските технически служби; да ръководят собствена фирма или да заемат различни постове в по-големи строителни фирми; да участват като проектанти и консултанти, да бъдат мениджери, помощник-технически ръководители или технически ръководители. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали, вещи лица към съда, консултанти при фирми за недвижими имоти и т.н.

ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

– ІIІ-та степен на професионална квалификация.
По тази специалност се подготвят специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането,организирането и техническото ръководство и контрол на пътните работи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки и др.

Строителен техник

УЧЕБЕН ПЛАН 2017

Още

Сред основните дейности извършвани от специалистите в областта на транспортното строителство са: контролира спазването на технологичната последователност при изпълнение на основи и покрития на пътни настилки и при  полагането на различни видове тротоарни настилки;  следи за извършване на дейности, свързани със сезонното поддържане на пътищата; участва при изграждане, поддръжка и ремонт на водостоци, мостове и други транспортни съоръжения.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

– ІIІ-та степен на професионална квалификация.
През курса на обучение учениците получават солидна професионална подготовка, която им позволява да организират подготвителните работи на строителната площадка, спазването на изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност, организират изпълнението на строително-монтажни работи.
Завършилите специалност „Водно строителство” участват при заснемането на водоснабдителни, канализационни, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, както и в измерването и предаването на готови строително-монтажни работи и изработването на оферти и тръжни книжа. Освен това участват в изработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект за:

 • Водоснабдяването и канализацията на населени места, сгради и постройки.
 • Малки корекции на реки и речни корита.
 • Хидромелиоративни системи – отводняване и напояване и хидромелиоративни съоръжения.

 

Строителен техник

УЧЕБЕН ПЛАН

Още

Завършилите професията „Строителен техник”, специалност „Водно строителство”, организират и контролират експлоатацията на хидротехническите съоръжения.
Отличната професионална подготовка на завършилите строителни техници със специалност „Водно строителство” им дава възможност да постъпват на работа в общинските администрации, в строителни фирми и проектантски бюра, в предприятията „Водоснабдяване и канализация”, на работа в пречиствателни станции, хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения, като технически ръководители, на длъжности, които съответстват на професията.

АРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ

– ІIІ -та степен на професионална квалификация.
Професия: “Техник реставратор”.
Град Русе е известен с бароковата архитектура на сградите, повечето от които са паметници на културата. Поддръжката им изисква квалифицирани кадри, подготвени по специалност “Архитектурна реставрация”. Дефицитът от подготвени кадри в областта на реставрациите е сериозен проблем. Професията на реставратора е изключително необходима за съхраняване на паметниците на културата като част от българското културно-историческо наследство. Учениците интензивно изучават английски език. Завършилите обучение по професия „Техник-реставратор” намират успешна професионална реализация като:

Реставратор

УЧЕБЕН ПЛАН 2018

Още

 • технически ръководители в строителството
 • главни консерватори/реставратори
 • художници, проектанти и приложници
 • техници, гражданско строителство, инвеститорски контрол, строителство и архитектура
 • чертожници, архитектура, гражданско строителство, промишлено строителство
 • оценители
 • конструктори, професионално обучение
 • служители в общински и областни служби.

ГЕОДЕЗИЯ

– ІIІ-та степен на професионална квалификация.
Геодезията е една от най-древните науки, но се развива много динамично през последните няколко десетилетия. Използва се за изобразяване на повърхността на Земята, върху топографски, географски и пътни карти.

Геодезист

УЧЕБЕН ПЛАН 2018

Още

Геодезията намира приложение при проектирането, изграждането и експлоатацията на всички сгради, надземни и подземни съоръжения, при планирането и благоустрояването на населените места, при земеразделяне, при трасиране и изграждане на електро, газо и топлопроводи.
В процеса на обучението, учениците работят със съвременна електронна техника и софтуерни продукти.
Завършилите тази специалност придобиват ІІІ – та степен на професионална квалификация по професия “Геодезист”. Това им дава възможност да се реализират в геодезически, картографски и строителни фирми, в технческите служби към общините, в Агенцията по кадастър и други длъжности, които изискват тази професия.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

– ІIІ -та степен на професионална квалификация.
Специалността “Интериорен дизайн“ е традиционна за ПГСАГ “Пеньо Пенев“ – Русе. Специалността “Интериорен дизайн“ се доближава максимално и допълва специалността Строителство и архитуктура в ПГСАГ “П. Пенев“ – Русе.

Дизайнер

УЧЕБЕН ПЛАН 2017

УЧЕБЕН ПЛАН 2009

Още

Професионалното образование по спeциалността ще осигури възможност младите специалисти да решават самостоятелно функционалното обзавеждане на интериора; естетически да го оформят; да работят с КАД системи; да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както в планово, така и в пространствено отношение.

Завършилите курса на обучение получават ІІІ – та квалификационна степен по професия “Дизайнер“.

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

– ІIІ -та степен на професионална квалификация.
КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК
Специалност: “Компютърна графика”.

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.

Компютърен график

УЧЕБЕН ПЛАН 2017

УЧЕБЕН ПЛАН 2009

Още

Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.
Завършилите специалност “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • Компютърен график
 • Графичен дизайнер
 • Уеб дизайнер
 • Компютърен аниматор
 • Специалист по предпечатна подготовка

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

– ІIІ -та степен на професионална квалификация.
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР
Специалност: “Графичен дизайн”.

Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.

Графичен дизайнер

УЧЕБЕН ПЛАН 2017

Още

Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.

Работното място на графичния дизайнер е оборудвано с компютърна конфигурация и редица помощни периферни устройства, като скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер. Дизайнерът може да работи във фирми от различни области на издателска дейност, реклама, уебдизайн, разработка на софтуер и др. Графичният дизайнер може да работи на трудов договор или като самонаето лице, което изисква от него познания в областта на предприемачеството.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер“ получават възможност за професионлна реализация във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.

МАРКШАЙДЕРСТВО

– ІIІ -та степен на професионална квалификация.
МАРКШАЙДЕР
Специалност: “Маркшайдерство”.

Маркшайдерството ( на немски: Markscheider — „определящ граници”) е наука, която се занимава с измервания под и над земята при изграждане на подземни минни изработки, подземно строителство на съоръжения или подземен или наземен добив на полезни изкопаеми.

Маркшайдер

УЧЕБЕН ПЛАН 2017

Още

След завършване на обучение учениците ще притежават необходимите начални знания и умения за извършване на маркшайдерски работи в тунели, открити рудници и подземни изработки, ще се запознаят с основните инструменти и методи за извършване на маркшайдерски измервания и тяхната обработка.

Ще получат компетентности при решаване на задачи, възникващи при „използване” на земните недра за добив на полезни изкопаеми; геодезични умения нужни за строителството на сгради и комуникации; умения за работа в колективи по оценка и управление на запасите и ресурсите от подземни богатства, опазване на съоръженията от влиянието на минните работи.

БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Професия: ”Брокер”, Специалност: “Недвижими имоти“ – ІIІ-та степен на професионална квалификация.

Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:

Брокер

Още

 • Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
 • Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 • Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост;
 • Консултант във фирми по управление на проекти за развитиена недвижима собственост.

Специалните дисциплини, които се изучават са: микроикономика, макроикономика, основи на правото, търговско и вещно право, бизнес комуникации, обща теория на счетоводната отчетност, организация на търговията, маркетинг, основи на сградостроителството, основи на градоустройството, основи на земеустройството, електронна търговия, психология на търговията, организация на брокерската дейност.

ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ

– ІI-ра степен на професионална квалификация.

След завършване на професионалното обучение, обучаемият има  възможност да си намери работа във всички страни членки на ЕС като: строител на жилищни сгради; зидар и сродни; бетонджия; кофражист и сродни; работник по изграждане и ремонт на покриви; работник по поставяне на подови настилки и облицовки; гипсаджия; работник по изолации; работник по стъклопоставяне; строителен бояджия и сродни.

Строител монтажник

Още

Училището поддържа контакти с много водещи строителни фирми, което помага на кадрите да намират работа във всякакви строителни фирми: в капиталното строителство на фирмите в останалите сектори на икономиката, да ръководят собствена фирма или да заемат различни постове в по-големи строителни фирми, да бъдат мениджери. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали, консултанти при фирми за недвижими имоти и т.н.

СУХО СТРОИТЕЛСТВО

– ІI-ра степен на професионална квалификация.

След завършване на професионалното обучение, обучаемият има  възможност да си намери работа във всички страни членки на ЕС като: строител на жилищни сгради; зидар и сродни; бетонджия; кофражист и сродни; работник по изграждане и ремонт на покриви; работник по поставяне на подови настилки и облицовки; гипсаджия; работник по изолации; работник по стъклопоставяне; строителен бояджия и сродни

Строител монтажник

Още

Училището поддържа контакти с много водещи строителни фирми, което помага на кадрите да намират работа във всякакви строителни фирми: в капиталното строителство на фирмите в останалите сектори на икономиката, да ръководят собствена фирма или да заемат различни постове в по-големи строителни фирми, да бъдат мениджери. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали, консултанти при фирми за недвижими имоти и т.н.

ВЪТРЕШНИ ВиК МРЕЖИ

– ІI-ра степен на професионална квалификация.

Придобиват се умения за разчитане на проекти, монтажни планове и схеми на ВиК мрежи, заа монтаж и демонтаж на елементи на ВиК мрежи, за поддържане на ВиК мрежи и отстраняване на аварии в тях, за монтаж и демонтаж на водомери и други.

Монтажник ВиК

Още

Училището поддържа контакти с много водещи строителни фирми, което помага на кадрите да намират работа във всякакви строителни фирми, да ръководят собствена фирма, да бъдат мениджери. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали, консултанти при фирми за недвижими имоти и т.н.