Go to Top

Училищни правилници

Училищни правилници

Антикорупционни правила на ПГСАГ „П. Пенев“

Делегиран бюджет на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Училищен учебен план на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Годишен план за дейността на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Правилник за дейността на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Правилник за организиране на пропускателния режим в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Стратегия за развитие на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

План за контролната дейност в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Етичен кодекс на училищната общност в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Вътрешни правила за определяне на работната заплата в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Инструкция за реда на водене на регистри по ЗЗЛД в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Вътрешни правила за налагане на наказание на ученици в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за поддръжка на профила на купувача в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе

Закон за достъп до обществена информация

и бланка

Заявление за достъп до обществена информация

Информация свързана с плана за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции:

Приложение 1 – Карта на услугите

Приложение 2 – Информация за същността на соц. услуги