Go to Top

Педагогически персонал

Персонал ПГСАГ "Пеньо Пенев""

Персонал ПГСАГ „Пеньо Пенев““

Педагогически персонал към професионална гимназия
по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“

Собствено и
фамилно име
Образователно-
квалифик. степен
Длъжност по
трудов договор
инж. Камелия Денчева висше-магистър Директор на училище
Силвия Василева висше-магистър Заместник директор по учебната дейност
Валентин Василев висше-магистър Заместник директор по учебно-производствената дейност
Кремена Попова висше-магистър Учител – Български език и литература
Магдалена Пейкова висше-магистър Учител – Български език и литература
 Стефка Георгиева висше-бакалавър Учител – Български език и литература
Мануела Симеонова висше-магистър Учител – Български език и литература и История и цивилизации
Розалина Ковачева-Петрова висше-магистър Учител – Английски език
Светла Пенчева висше-магистър Учител – Английски език
Валентина Иванова-Илиева висше- бакалавър Учител – Английски език
Ирина Владова висше- бакалавър Учител – Английски език
Галина Цанева висше-магистър Учител – Английски език
Румена Александрова висше-магистър Учител – Руски език
инж. Даниела Енчева висше-магистър Учител – Математика, Информационни технологии
Недялка Кутинчева висше-магистър Ръководител на направление „ИКТ“
Елка Георгиева висше-магистър Учител – Математика
Мария Коцевова висше-магистър Учител – География и икономика
Иван Дошков висше-магистър Учител – История и цивилизация
Петя Къвръкова висше-магистър Учител – Философия
Теодора Атанасова висше-бакалавър Учител – Физика и астрономия
Пенка Йонкова висше-магистър Учител – Биология и здравно образование
Милко Мирчев висше-магистър Учител – Химия и опазване на околната среда
Валентин Парашкевов висше-магисър Учител – Физическо възпитание и спорт
Елица Данчева висше-магистър Учител – Физическо възпитание и спорт
Йордан Ангелов висше-магистър Учител по теория (Обща професионална подготовка)
инж. Цветанка Вълкова висше-магистър Учител по теория ( по професии Компютърен график и Дизайнер ), Информатика, Информационни технологии
инж. Красимир Паскалиев висше-магистър Учител по теория ( по професии Компютърен график и Дизайнер ), Информатика, Информационни технологии
инж. Стела Горчева висше-магистър Учител по теория (професионално направление – Дизайн)
Моника Йорданова висше-магистър Учител по практика (професионално направление – Дизайн)
Ясен Тодоров висше-бакалавър Учител по теория (професионално направление – Дизайн)
Ивелина Станева висше-магистър Учител по практика (професионално направление – Дизайн)
арх. Жасмина Ангелова-Ковачева висше-магистър Учител по теория (Професионално направление – Строителство)
инж. Йорданка Ненова висше-магистър Учител по теория ( професионално направление – Строителство )
инж. Ненчо Ненов висше-магистър Учител по теория ( професионално направление – Строителство )
инж. Вежен Попов висше-магистър Учител по теория ( професионално направление – Строителство )
инж. Стойчо Иванов висше-магистър Учител – методик ( професионално направление – Маркшайдерство )
Петранка Кунева висше – професионален бакалавър Учител по практика ( професионално направление – Строителство )
Иванка Костова висше-магистър Възпитател
Таня Маринова висше-магистър Възпитател
Стефан Кънев висше – магистър Възпитател
Валерий Попов висше-магистър Възпитател
Ерол Юсеин висше-бакалавър Възпитател
Биляна Милева-Димитрова висше-магистър Педагогически съветник