Go to Top

Проект – Квалификация и мотивация за конкурентно включване в пазара на труда

КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Проект – BG051PO001-1.1.10 „КВАЛИФИКАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ ЗА КОНКУРЕНТНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”

 

Европейски социален фонд

Европейски социален фонд

Европейски съюз

Европейски съюз

Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти“ стартира процедура за подбор на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №.BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”

Цел на процедурата :
Да бъде предоставена възможност на безработни лица, регистрирани в Бюрата по труда за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за обучение по ключови компетентности. Безработните лица ще преминат също така през мотивационно обучение и ще им бъдат разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване, които ще подпомогнат процеса на интеграцията им на трудовия пазар и по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда.

Цел на дейността: От целевата група безработни да бъдат подбрани лица 50 лица отговорящи на изискванията на Възложителя и на условието за притежаване на входящо образователно равнище за започване на професионалното обучение за ІІ кв. степен-основно образование. При подбора няма да бъдат поставени никакви дискриминационни условия по пол, възраст, етнос или религия.

Обучителни дейности :
Професионално обучение.Професионално обучение по професия код 481010 „Програмист”, специалност 4810101 „Програмно осигуряване”

Квалификационният курс включва теоретично обучение – 330 учебни часа и практическо обучение – 330 уч. часа, основани на модулен принцип, по обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Входящото образователно равнище на обучаемите е основно образование. Пълният курс на обучение приключва с полагане на държавни квалификационни изпити /ДКИ/ по теория и практика на професията и специалността. На успешно издържалите ДКИ се издава документ-Свидетелство за професионална квалификация, обр. 3-54 на МОН. За обучението по специалност „Програмно осигуряване” безработните ще получат ІІ-ра степен на професионална квалификация.


Обучителни дейности:
Професионално обучение.Професионално обучение по професия код 582030 „Строител”, специалност 5820306 „Вътрешни облицовки и настилки”

Квалификационният курс включва теоретично обучение – 330 учебни часа и практическо обучение – 330 уч. часа, основани на модулен принцип, по обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Входящото образователно равнище на обучаемите е основно образование. Пълният курс на обучение приключва с полагане на държавни квалификационни изпити /ДКИ/ по теория и практика на професията и специалността. На успешно издържалите ДКИ се издава документ-Свидетелство за професионална квалификация, обр. 3-54 на МОН. За обучението по специалност „Вътрешни облицовки и настилки” безработните ще получат ІІ-ра степен на професионална квалификация.


Обучителни дейности:
Професионално обучение. Професионално обучение по професия код 582040 „Строител-монтажник”, специалност 5820403 „Сухо строителство”.

Квалификационният курс включва теоретично обучение – 330 учебни часа и практическо обучение – 330 уч. часа, основани на модулен принцип, по обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Входящото образователно равнище на обучаемите е основно образование. Пълният курс на обучение приключва с полагане на държавни квалификационни изпити /ДКИ/ по теория и практика на професията и специалността. На успешно издържалите ДКИ се издава документ-Свидетелство за професионална квалификация, обр. 3-54 на МОН. За обучението по специалност „Сухо строителство” безработните ще получат ІІ-ра степен на професионална квалификация.


Обучителни дейности:
Обучение за придобиване на ключови компетенции.Дигитална компетентност.
Обучението по КК „Дигитална компетентност” е съгласно ЕРР, с продължителност 45 учебни часа, което ще преминат 20 безработни лица (2 групи по 10 лица) обучаващи се по специалности „Вътрешни облицовки и настилки” и „Сухо строителство”. Ключовите умения, които ще придобият в резултат на обучението ще им спомогнат да ползват. Основни текстообработващи програми за изработване на документи: заявления, CV, молби; служебни документи – таблици, отчети, доклади; за ползване на данни от световните информационни мрежи и т.н. В края на обучението курсистите ще получат Сертификат за успешно преминат курс.


Обучителни дейности:
Обучение за придобиване на ключови компетенции. Общуване на чужди езици.
Обучението по КК „Общуване на чужди езици” на 30 безработни лица (3 групи по 10 лица) обучавани по специалност „Програмно осигуряване” ще бъде осъществено съгласно ЕРР и ще бъде с продължителност 100 уч.ч. За определяне на нивото на обучаемите Кандидатът ще проведе входящ тест. В края на обучението курсистите ще получат Сертификат за покрито ниво от ЕЕР – А1. Ключовите знания и умения, които ще придобият в резултат на обучението ще им спомогнат да ползват техническа литература на чужд език- английски език, да могат да работят свободно с компютърните конфикурации и да оперират с различни софтуерни продукти.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *