Go to Top

„Латвийският опит в обучението на реставратори“

Проект по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Леонардо да Винчи“, европейска програма „Учене през целия живот“.

Проектът „Латвийският опит в обучението на реставратори“ е насочен към обмен на опит за продължаващо професионално обучение, развиване на специфични знания и умения за преподаване и организиране на обучение за реставратори, надграждане на професионалните знания с европейски опит на десет лектори, които работят в ЦПО.
Нужди:
1.Лекторите, които работят в областта на професионалната подготовка, имат нужда от допълнителна квалификация и обогатяване на знанията в областта на методиката на преподаване по нови професии.
2.Необходима е обмяна на педагогически опит, запознаване с добри европейски практики, трансфериране и практическото им приложение в реални учебни условия.
3.Необходимо е запознаване с европейския опит в организиране на учебния процес по новата професия и трансферирането им в пряката работа.
4.Натрупаният преподавателски опит е необходимо да се съпостави и доразвие с европейските методи на обучение на реставратори. Отчитат се нужди по отношение на преподавателската подготовка във връзка със знания и умения за новите технологии, материали и тенденции в съответната професионална област, както и повишаване качеството и формите на предлаганото професионално обучение.
5.Повишаване на професионалните чуждоезикови компетенции на лекторите.
При идентифициране на нуждите на ползвателите бяха взети под внимание резултатите от работна среща с представители на Камара на строителите в България-секция „Професионално обучение и квалификация“, на която беше отчетено, че СППОО е необходимо да се актуализира с нови професии и специалности, които да отговарят на нуждите на пазара на труда, на работодателите и на потребностите на обществото. Логично бе отчетено, че липсата на професионално образование и обучение на реставратори е сериозен дефицит в тази сфера. Професията на реставратора е изключително необходима за съхраняване на паметниците на културата като част от българското културно-историческо наследство.
Цели:
1.Повишаване и доразвиване на преподавателските компетентности на лекторите от ЦПО и подпомагане използването на придобитите знания и умения в областта на преподаването по новите професии.
2.Развиване на личностни качества като комуникативност, социална компетентност и интеграция в нова среда.
3.Възприемане и трансфериране на европейския опит в преподавателската работа за реставратори.
4.Повишаване на чуждоезиковите компетентности на ползвателите в избраната тема-обучение на реставратори.
5.Развиване на знания и умения за организиране и осъществяване на обучение по нови професии.
6.Повишаване възможностите на ползвателите чрез придобитите нови знания и практически опит за успешна реализация в професията, пригодността им за заетост и конкурентноспособност.
Резултати:

Критерии за оценка

Срок за кандидатстване 28 ноември 2013г.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *