Go to Top

„Да направим привлекателна алеята на булеварда”

ПРОЕКТ НА ПГСАГ „ПЕНЬО ПЕНЕВ” – ГРАД РУСЕ

Незавидното състояние на заобикалящата ни среда показва, че опазването и грижата за природата не е осъзната необходимост за повечето от нас. ПГСАГ „Пеньо Пенев” – гр.Русе се е ангажирала с екологичното възпитание на своите ученици, като част от цялостното възпитание на подрастващите. В тази посока се работи от 2005 година, когато е учреден училищният „Екоклуб”. Неговото създаване илюстрира максимата, че промяната трябва да тръгне от всеки един от нас, като израз на любовта ни към природата.

С подкрепата на училищното настоятелство „21 век” и Туристическото дружество „Приста”, Екоклубът работи по много проекти в партньорство с различни организации.
През тази учебна година в ПГСАГ ”П. Пенев” – Русе са създадени четири клуба с екологична насоченост – „Екоклуб”, „Здраве“, „Опознай родината, за да я обикнеш“ и „Екологичен свят”.

Работата по проекти е част от цялостната дейност на гимназията. През 2012 г. бе спечелен проект на Министерство на околната среда и водите озаглавен: „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на националната кампания „За чиста околна среда“, на тема „Да направим привлекателна алеята на булеварда“.

С реализацията на проекта ПГСАГ „Пеньо Пенев” си поставя следните цели:

1. Повишаване на екологичната култура, възпитание и образованост на младите хора;
2. Подобряване и естетизиране на околната среда, предоставяне на условия за движение и отдих на открито;
3. Активно участие на младите в екологични мероприятия за чиста околна среда като елемент от решаването на глобалните екологични проблеми.

Задачите и дейностите по проекта, които ще доведат до осъществяване на целите са:

1. Провеждане на широка образователно-информационна кампания за разясняване на целите на Националната кампания на Министерството на околната среда и водите „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”, на правилата и изискванията на действащите нормативни актове, относно опазване на чистотата и зелените площи.

За целта ще се отпечатат и разпространят 100 бр. дипляни и 40 плаката с призиви и покани, които ще се разпространят и поставят в русенските училища. Ще се изработят три училищни илюстровани информационни табла, в които ще се публикуват съобщения, обявления и др. за проекта; ще се публикува информация в уеб-страницата на ПГСАГ „Пеньо Пенев” – www.pgsag.com, на училищния информационен терминал /киоск/, в Интернет и Фейсбук; ще се извърши широка медийна разгласа за дейностите и резултатите от проекта.
2. Изготвяне на мултимедийни презентации на теми:
„Вредните емисии във въздуха и тяхното влияние върху околната среда”; „Рециклиране на отпадъци и възможността за прилагането му в ежедневието ни”; „Алтернативни действия, с които да опазваме ежедневно заобикалящата ни околна среда”; „Глобално затопляне на климата на Земята и евентуалните последици от него”.

Презентациите ще бъдат изготвени от учениците от четирите клуба и презентирани от тях в час на класа във всички класове. Задачата, която си поставяме с тази дейност е да се мултиплицира наученото от учениците от клубовете към всички ученици от училището и да се повиши екологичното възпитание на цялата общност.

3. Почистване на определения терен от 8 дка с разделно събиране – отделяне на пластмасовите, стъклените и металните отпадъци, натоварване и танспортиране до депото за отпадъци;

4. Озеленяване на площи – зашитен пояс – жив плет от храсти покрай оградата, по изготвен за целта отделен проект – 200 м;
5. Озеленяване на тревни площи –30 м2;
6. Доставка и монтаж на 10 бр. пейки и 8 бр. кошчета за отпадъци;
7. Изкърпване на компрометирани участъци асфалтова алея – 20м2;
8. Ремонт и боядисване на съществуващите пейки – 5бр;
9. Изграждане на училищни Информационен и Екокът.

След приключване на дейностите, ръководителите на клубовете – „Екоклуб”, „Здраве“, „Опознай родината, за да я обикнеш“ и „Екологичен свят” от ПГСАГ „Пеньо Пенев” ще организират тържество, на което отличилите се при изпълнението на проекта ученици и родители ще бъдат наградени.

Реализацията на проекта „Да направим привлекателна алеята на булеварда” ще повиши екологичната култура на учениците и тяхната активност при решаване на проблемите по опазването на околната среда.

Реализацията на проекта „Да направим привлекателна алеята на булеварда” от ПГСАГ”Пеньо Пенев” – град Русе доказва идеята, че с малко средства и труд, но с много желание и любов към природата, можем да върнем чистотата и красотата на природата.

ЗАРАДИ САМИТЕ НАС!
инж.Камелия Денчева
ДИРЕКТОР на ПГСАГ ”П.Пенев” -Русе

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *