Go to Top

Специалности

МАРКШАЙДЕРСТВО

– ІIІ -та степен на професионална квалификация.

МАРКШАЙДЕР
Специалност: “Маркшайдерство”.

Маркшайдерството ( на немски: Markscheider — „определящ граници”) е наука, която се занимава с измервания под и над земята при изграждане на подземни минни изработки, подземно строителство на съоръжения или подземен или наземен добив на полезни изкопаеми.

Маркшайдер

Още

След завършване на обучение учениците ще притежават необходимите начални знания и умения за извършване на маркшайдерски работи в тунели, открити рудници и подземни изработки, ще се запознаят с основните инструменти и методи за извършване на маркшайдерски измервания и тяхната обработка.

Ще получат компетентности при решаване на задачи, възникващи при „използване” на земните недра за добив на полезни изкопаеми; геодезични умения нужни за строителството на сгради и комуникации; умения за работа в колективи по оценка и управление на запасите и ресурсите от подземни богатства, опазване на съоръженията от влиянието на минните работи.

 

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА

– ІIІ -та степен на професионална квалификация.

КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК
Специалност: “Компютърна графика”.

Трета степен на професионална квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.

Компютърен график

Още

Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.
Завършилите специалност “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • Компютърен график
 • Графичен дизайнер
 • Уеб дизайнер
 • Компютърен аниматор
 • Специалист по предпечатна подготовка

БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Професия: ”Брокер”, Специалност: “Недвижими имоти“ – ІIІ-та степен на професионална квалификация.

Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:

Брокер

Още

 • Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
 • Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 • Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост;
 • Консултант във фирми по управление на проекти за развитиена недвижима собственост.

Специалните дисциплини, които се изучават са: микроикономика, макроикономика, основи на правото, търговско и вещно право, бизнес комуникации, обща теория на счетоводната отчетност, организация на търговията, маркетинг, основи на сградостроителството, основи на градоустройството, основи на земеустройството, електронна търговия, психология на търговията, организация на брокерската дейност.

СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Професия: ”Програмист”, Специалност: “Системно програмиране“ – ІIІ-та степен на професионална квалификация.

Специалността “Системно програмиране“ е вече традиционна за ПГСАГ “Пеньо Пенев“ – Русе.

Реализация: У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост. Усвоените трайни знания и умения дават възможност за широка професионална реализация във всички звена и сфери на бизнеса, в които се използват компютърни техники и технологии. Завършилите тази специалност могат да работят като:

Още

  специалности

 • Програмисти – системни програмисти, приложни програмисти, програмисти в среда на Internet;
 • Администратори на локални мрежи, на Internet центрове, на информационни системи с бази от данни;
 • Управление и поддръжка информационните потоци и ресурси на предприятия – подбор, инсталация, настройка и поддръжка на необходимия софтуер на фирмата, обучение на персонала, организиране на събиране, обработка и съхраняване на фирмената информация и др.;
 • Internet дизайнери – Web дизайн, информационни системи базирани на Internet и др.;
 • Изпълняват алгоритми на различни езици за програмиране;
 • И зползват правилно електронно-измервателна апаратура;
 • Разчитат, създават и работят с документация – проекти, чертежи, скици, схеми и др.;
 • Спазват технологичната последователност при изпълнение на възложената работа;
 • Конфигурират компютърна система и мрежа и да спазват специфичната последователност при различни режими на инсталиране на операционни системи, системен, специален и приложен софтуер, както и да реализират връзка с Интернет в реални условия;
 • Умеят да контролират и управляват основните ресурси на компютърни системи, периферни устройства и мрежова среда;
 • Инсталират, конфигурират и администрират необходимия системен и приложен софтуер;
 • Създават програмни продукти, като използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;
 • Създават и поддържат база от данни и приложения за тях;
 • Създават WEB приложения и др.;
 • Анализират реалните условия и съобразно с тях да извършват необходимите трудови дейности;
 • Оценяват качеството на извършената работа по задание на клиента при спазени нормативни изисквания;

ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

Професия: ”Програмист”, Специалност: “Програмно осигуряване“ – ІІ-ра степен на професионална квалификация.

Професионалното обучение по професията “Програмист” в ПГСАГ „П. Пенев” – Русе се осъществява от квалифицирани преподаватели и с подкрепата на водещи софтуерни фирми от региона. Професионалната гимназия разполага с добра материална база – 6 компютърни кабинета, вързани в мрежа и постоянен достъп до Internet, множество презентациионни зали, оборудвани с мултимедийни проектори.

Още

Професионалната подготовка осигурява усвояването на съвременни езици за програмиране: обектно ориентирано програмиране, визуално програмиране, интернет програмиране и др., както и на съвременна организация и технологии на софтуерното производство.

Завършилите професията “Програмист” могат да работят като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост.

Програмно осигуряване е съвкупността от цялата информация от инструкции и данни, необходими за работата на всяка електронно изчислителна машина (ЕИМ). Употребява се главно в сферата на информационните технологии.

Обикновено инструкциите се задават като съвкупност от алгоритми, групирани като програми с различно предназначение. Освен самите алгоритми, за изпълнението на програмите са необходими и начални данни. Резултатът от действието на даден алгоритъм може да служи като начални данни за стартирането на друг и т.н., обединявайки програмите в едно. В този смисъл все повече се налага и терминът софтуер, който е заемка от английски (software) и исторически се е наложил като антоним на хардуер – материалната част на компютърните системи. Все пак границата между софтуер и хардуер се размива, когато се отчете, че програмното осигуряване има все пак някакви материални носители, от които изчислителната машина чете програмите. Тези носители, както и инструкциите за работа с програмите и тяхната поддръжка (документация), са спомагателни елементи от софтуера.

В масовите електронно-изчислителни машини (компютри) голяма част от софтуера е разположена на външна памет и може лесно да бъде променяна от потребителите според нуждите им. Инструкциите в централните процесори и специализираните интегрални схеми обаче се задават при програмирането им, и не могат да бъдат променяни директно от потребителя.

АРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ

– ІIІ -та степен на професионална квалификация.

Професия: “Техник реставратор”.

Град Русе е известен с бароковата архитектура на сградите,повечето от които са паметници на културата. Поддръжката им изисква квалифицирани кадри, подготвени по специалност “Архитектурна реставрация”. От тази година за пръв път ще бъдат обучавани такива в ПГСАГ “П. Пенев”-Русе. Дефицитът от подготвени кадри в областта на реставрациите е сериозен проблем. Професията на реставратора е изключително необходима за съхраняване на паметниците на културата като част от българското културно-историческо наследство. Учениците интензивно изучават английски език. Завършилите обучение по професия „Техник-реставратор” намират
успешна професионална реализация като:

Реставратор

Още

 • технически ръководители в строителството
 • главни консерватори/реставратори
 • художници, проектанти и приложници
 • техници, гражданско строителство, инвеститорски контрол, строителство и архитектура
 • чертожници, архитектура, гражданско строителство, промишлено строителство
 • оценители
 • конструктори, професионално обучение
 • служители в общински и областни служби.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

– ІIІ -та степен на професионална квалификация.

Специалността “Интериорен дизайн“ е традиционна за ПГСАГ “Пеньо Пенев“ – Русе. Досега не е предлагана в нито едно професионално училище в региона и страната.

Дизайнер

Още

Специалността “Интериорен дизайн“ се доближава максимално и допълва специалността Строителство и архитуктура в ПГСАГ “П. Пенев“ – Русе. Професионалното образование по спeциалността ще осигури възможност младите специалисти да решават самостоятелно функционалното обзавеждане на интериора; естетически да го оформят; да работят с КАД системи; да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както в планово, така и в пространствено отношение.

Завършилите курса на обучение получават ІІІ – та квалификационна степен по професия “Дизайнер“.

ГЕОДЕЗИЯ

– ІIІ-та степен на професионална квалификация.

Геодезията е една от най-древните науки, но се развива много динамично през последните няколко десетилетия. Използва се за изобразяване на повърхността на Земята, върху топографски, географски и пътни карти.

Геодезист

Още

Геодезията намира приложение при проектирането, изграждането и експлоатацията на всички сгради, надземни и подземни съоръжения, при планирането и благоустрояването на населените места, при земеразделяне, при трасиране и изграждане на електро, газо и топлопроводи.

В процеса на обучението, учениците работят със съвременна електронна техника и софтуерни продукти.

Завършилите тази специалност придобиват ІІІ – та степен на професионална квалификация по професия “Геодезист”. Това им дава възможност да се реализират в геодезически, картографски и строителни фирми, в технческите служби към общините, в Агенцията по кадастър и други длъжности, които изискват тази професия.

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

– ІIІ-та степен на професионална квалификация.

По тази специалност се подготвят специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането, техническото ръководство и контрол на строителството.

Пълният курс на обучение 9 – 12 клас дава възможност за придобиване на средно образование.

Строителен техник

Още

Училището поддържа контакти с много водещи строителни фирми, което помага на кадрите да намират работа във всякакви строителни фирми: в проектантските като технически изпълнители; в капиталното строителство на фирмите в останалите сектори на икономиката; в областните и общинските технически служби; да ръководят собствена фирма или да заемат различни постове в по-големи строителни фирми; да участват като проектанти и консултанти, да бъдат мениджери, помощник-технически ръководители или технически ръководители. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали, вещи лица към съда, консултанти при фирми за недвижими имоти и т.н.

ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ

– ІI-ра степен на професионална квалификация.

След завършване на професионалното обучение, обучаемият има  възможност да си намери работа във всички страни членки на ЕС като: строител на жилищни сгради; зидар и сродни; бетонджия; кофражист и сродни; работник по изграждане и ремонт на покриви; работник по поставяне на подови настилки и облицовки; гипсаджия; работник по изолации; работник по стъклопоставяне; строителен бояджия и сродни.

Строител монтажник

Още

Училището поддържа контакти с много водещи строителни фирми, което помага на кадрите да намират работа във всякакви строителни фирми: в капиталното строителство на фирмите в останалите сектори на икономиката, да ръководят собствена фирма или да заемат различни постове в по-големи строителни фирми, да бъдат мениджери. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали, консултанти при фирми за недвижими имоти и т.н.

СУХО СТРОИТЕЛСТВО

– ІI-ра степен на професионална квалификация.

След завършване на професионалното обучение, обучаемият има  възможност да си намери работа във всички страни членки на ЕС като: строител на жилищни сгради; зидар и сродни; бетонджия; кофражист и сродни; работник по изграждане и ремонт на покриви; работник по поставяне на подови настилки и облицовки; гипсаджия; работник по изолации; работник по стъклопоставяне; строителен бояджия и сродни

Строител монтажник

Още

Училището поддържа контакти с много водещи строителни фирми, което помага на кадрите да намират работа във всякакви строителни фирми: в капиталното строителство на фирмите в останалите сектори на икономиката, да ръководят собствена фирма или да заемат различни постове в по-големи строителни фирми, да бъдат мениджери. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали, консултанти при фирми за недвижими имоти и т.н.

ВЪТРЕШНИ ВиК МРЕЖИ

– ІI-ра степен на професионална квалификация.

Придобиват се умения за разчитане на проекти, монтажни планове и схеми на ВиК мрежи, заа монтаж и демонтаж на елементи на ВиК мрежи, за поддържане на ВиК мрежи и отстраняване на аварии в тях, за монтаж и демонтаж на водомери и други.

Монтажник ВиК

Още

Училището поддържа контакти с много водещи строителни фирми, което помага на кадрите да намират работа във всякакви строителни фирми, да ръководят собствена фирма, да бъдат мениджери. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали, консултанти при фирми за недвижими имоти и т.н.

Comments (13)

 • Georgi май 30, 2014 - 9:50 am

  има ли прием след 7-ми клас със специалност – интериорен дизайн

  • админ май 31, 2014 - 3:42 am

   Интериорен дизайн тази година е след 8-ми клас, но горещо препоръчвам архитектурната реставрация. Доста перспективна специалност за първи път в града. http://www.pgsag.com/news/pgsag-penyo-penev-ruse-intake-2014-2015.pgsag

 • админ май 31, 2014 - 3:42 am

  Интериорен дизайн тази година е след 8-ми клас, но горещо препоръчвам архитектурната реставрация. Доста перспективна специалност за първи път в града. http://www.pgsag.com/news/pgsag-penyo-penev-ruse-intake-2014-2015.pgsag

 • никол юли 26, 2014 - 5:31 pm

  Има ли прием след 7-ми клас за специалностите -геодезия и интериорен дизайн?

  • админ юли 28, 2014 - 3:42 am

   Интериорен дизайн прием има тази година след 8-ми клас.

 • Димитрова януари 31, 2015 - 7:00 am

  За специалността системно програмиране след 7 клас ли се кандидатства и кои са балообразуващите предмети? Няма ли да има специалност компютърна графика-ЦПО към гимназията предлага такива курсове. Аз съм по заинтересована от тази специалност, но в Русе не се предлага в гимназиалния курс. Благодаря Ви предварително за отговора

  • админ януари 31, 2015 - 7:55 am

   По специалността „Системно програмиране“ няма да има прием през учебна 2015 – 2016, на нейно място ще има „Компютърна графика“ с прием след 8 клас.

 • Христина Атанасова март 24, 2015 - 8:41 am

  Здравейте, бихте ли написали след завършен 7 клас, по какви специалности ще има прием през 2015г.

 • Петя Иванова юни 30, 2015 - 7:29 am

  Ние ще кандидатстваме догодина.Учим в у-ще до 7 клас, а вашите паралелки са след 8 клас. Имате добри специалности, но изпускате масовото кандидатстване след 7 клас. Има ли вероятност догодина да приемате след 7-ми. ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН и ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

  • админ юни 30, 2015 - 9:58 am

   Имаме прием след 7-ми клас, тази година Архитектурна реставрация и Строителство и архитектура. След 8-ми клас паралелките са Компютърна графика, Интериорен дизайн и Облицовки и настилки. За догодина не можем да кажем какъв прием ще обявим но ако следите редовно сайта на училището в началото на февруари 2016 ще бъде обявен новият прием. Прием 2015-2016 тук

 • неджми невринов септември 1, 2015 - 8:30 am

  какви учебници трябва да се купят за специалността-,,Компютърен график“

  • админ септември 1, 2015 - 3:19 pm

   Колегите ще Ви дадат когато започне учебната година.