Go to Top

Презентации по проект „Твоят час“

„Твоят час“ в ПГСАГ „Пеньо Пенев“ гр. Русе

На 19.06 2017 г. в ПГСАГ „П. Пенев“ се състоя представителна изява на група Български език и литература – 1 за преодоляване на обучителни затруднения в рамките на проект „Твоят час“ фаза 2, сформирана по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ръководителят, г-жа М. Пейкова, използва снимков материал, за да припомни различни моменти от дейността на групата. Учениците демонстрираха своя напредък и повишаване на мотивацията си за учене чрез изготвените от тях мултимедийни презентации. Сред избраните теми бяха „Художествените средства в лириката“, „Образуването на бройните и учтивите форми при съществителните имена“, „Литературните родове и жанрове‘ и други.

На събитието присъства г-жа С. Василева, ЗДУД на ПГСАГ „П. Пенев“ Русе, в качеството си на Председател на Училищния съвет за обществен мониторинг по проект „Твоят час“.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *