Go to Top

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 18.07.2019 г. от 10,00 ч. в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ в гр. Русе ще се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартирането на изпълнението на договор с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе, Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“, гр. Русе“. Договора е на стойност 2 334 426,00 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Основните дейности в трите гимназии, които се предвижда да бъдат финансирани с изпълнението на проекта, са както следва:

ПГСАГ „Пеньо Пенев, гр. Русе

 • Цялостно обновяване на Корпуси А, Б и Д включващо конструктивно укрепване на Корпус А, изпълнение на мерки за енергийна ефективност в трите корпуса, подмяна на отоплителната, електро и ВиК инсталации, основен ремонт на покривите, цялостен вътрешен ремонт на сградите – боядисване на стаи и коридори, подмяна на врати, подмяна на настилки, нови осветителни тела, изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване.
 • Цялостен ремонт на физкултурния салон;
 • С изпълнението на проекта в Корпус А ще бъдат създадени условия за хора с увреждания – ще се изгради външен асансьор осигуряващ достъпна архитектурна среда във всички сгради на гимназията и на всеки етаж ще се обособят адаптирани санитарни възли;
 • Преасфалтиране на спортната площадка и подмяна на съществуваща с нова ограда на целия терен;
 • Оборудване и обзавеждане на модерна мултифункционална зала с капацитет от 400 души.

ПГИУ „Елиас Канети“, гр. Русе

 • Цялостно обновяване на учебния корпус и физкултурния салон, включващо фасадна реставрация, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителната, електро и ВиК инсталации, основен ремонт на покрива, цялостен вътрешен ремонт на сградата – боядисване на стаи и коридори, подмяна на врати, подмяна на настилки,
 • Ремонт на прилежащо дворно място;
 • Полагане на настилка за спортни площадки за 3 вида спорт и изграждане на осветление;
 • Направа на предпазни огради.
 • По проекта се предвижда и доставка на модерно обзавеждане, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците, както и на условията за провеждане на обучение.

ПГМТ „Юрий Гагарин“, гр. Русе

 • Цялостно обновяване на учебния корпус, включващо: фасадна реставрация; изпълнение на мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма, подмяна на отоплителната инсталация, нова абонатна станция, топлоизолация на тавани; частичен ремонт на електро и ВиК инсталации, нови осветителни тела; частичен ремонт на покрива; цялостен вътрешен ремонт на сградата – боядисване на стаи и коридори, подмяна на врати, подмяна на настилки в помещенията; изграждане на мълниезащитна система; изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване, подобряване на прилежащото дворно пространство чрез изпълнение на ажурна ограда.
 • С изпълнението на проекта ще бъдат създадени подходящи условия за достъп до сградата на хора с увреждания; на всеки етаж ще се обособят адаптирани санитарни възли.
 • В рамките на спортната площадка ще се обособят две игрища – едно за мини футбол и едно комбинирано за баскетбол, волейбол и тенис на корт с оборудване за съответните видове спорт.

Срок на договора за БФП (за целия проект): 45 месеца (21.12.2016 – 21.09.2020 г.)

Стойност на договора за БФП: 18 995 800,00 лв.

Финансиране от ЕС – ЕФРР: 16 142 349,97 лв.

Национално финансиране: 2 848 650,03 лв.

logo

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *