Go to Top

Проект „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното обучение“

От 25.06. до 15.07.2017 г. по проектът „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното обучение“ КД1 „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“ от Центъра за развитие на човешките ресурси 20 ученика бяха на обучение в Болоня / Италия /, и 20 в Керпен / Германия /.

Презентация за обучението в Болоня

Презентация за обучението в Керпен

От 23.04. до 06.05.2017 г. по проектът „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното обучение“ КД1 „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“ от Центъра за развитие на човешките ресурси 20 преподаватели от нашата гимназия бяха на обучение в Лондон /Великобритания/.

Презентация за обучението в Лондон

Проектът „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното обучение“ на Професионална гимназия по строителство и архитектура и геодезия  „Пеньо Пенев“-Русе е сред одобрените с максимален брой точки при селекцията на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“ от Центъра за развитие на човешките ресурси.
Според проектното предложение 20 преподаватели  и 40 ученици от гимназията ще осъществят двуседмично обучение и триседмични практики през 2016 и 2017 год. в Лондон-Великобритания, в Болоня-Италия и в Керпен-Германия.

Критерии за подбор на ученици:
1. Съвпадение на допустимост на кандидата с целевата група за мобилност;
2. Учениците да са навършили 16 (шестнадесет) години към началото на мобилността;
3. Среден годишен успех от предходната учебна година;
4. Брой извинени и неизвинени отсъствия и наложени санкции.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ:
1. Заявление, по образец – Заявление ученици;
2. Мотивационно писмо;
3. Справка от класен ръководител за успех, дисциплина и брой  отсъствия;
4. CV /автобиография/;
5. Декларация за съгласие от родител, за участие на детето му в мобилността.
Срок за подаване на документи за кандидатстване – 31.10.2016г. в канцеларията на гимназията.

Критерии за подбор на персонал:
1. Съвпадение на допустимост на кандидата с целевата група за мобилност;
2. Преподаватели по теория и практика по специални предмети в ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе и лектори в ЦПО към ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе;
3. Професионален опит – минимум 1 (една) година;
4. Езикови компетентности – Английски език;
5. Участие в други проекти на ПГСАГ „П. Пенев“ – Русе;
6. Спазване на трудовата дисциплина;
7. Предстоящо пенсиониране – до 3 (три) години от мобилността.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧИТЕЛИ И ЛЕКТОРИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ ПО ПРОЕКТ:
1. Заявление, по образец – Заявление учители и лектори;
2. Мотивационно писмо;
3. Документ за владеене на работен език – английски език;
4. CV /автобиография/;
5. Справка за професионален опит.
Срок за подаване на документи за кандидатстване – 05.12.2016г. в канцеларията на гимназията.

Резултати от подбор на крайни ползватели ученици по програма „Еразъм+“, проект  „Усвояване на европейските стандарти за качество в професионалното образование“ № 2016-1BG01-KD102-023210:
1. За Болоня – Италия
Резултати от класирането
2. За Керпен – Германия
Резултати от класирането

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *