Go to Top

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ прием 2020-2021 учебна година

ПРИЕМ 2020 – 2021 учебна година
след завършено основно образование

Заповед на директора на ПГСАГ „П. Пенев“ и Графици за работа на комисиите по прием на документи и обработка на заявленията на кандидатите за участие в първи и трети етап на класиране през месец юли 2020 година на ученици след завършен VII клас.

2020_21

ТОВА СМЕ НИЕ…

Процедура по кандидатстване стъпка по стъпка
изтегли (pdf)

Заповед за държавен план-прием

Приложение към заповедта за държавен план-прием

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО*x2, МАТЕМАТИКА НВО x2,
ТЕХНОЛОГИИ – свидетелство за  основно образование, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – свидетелство за  основно образование
*нво – национално външно оценяване

Раздел III – Държавен прием на ученици в VIII клас

Раздел IV- Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип

 

 

„ГЕОДЕЗИЯ“ – Дуална форма на обучение mark6ajder

Професия: “Геодезист”
– Трета степен на професионална квалификация.
Геодезията е една от най-древните науки, но се развива много динамично през последните няколко десетилетия. Използва се за изобразяване на повърхността на Земята, върху топографски, географски и пътни карти.
Геодезията намира приложение при проектирането, изграждането и експлоатацията на всички сгради, надземни и подземни съоръжения, при планирането и благоустрояването на населените места, при земеразделяне, при трасиране и изграждане на електро, газо и топлопроводи.
В процеса на обучението, учениците работят със съвременна електронна техника и софтуерни продукти.
Завършилите тази специалност придобиват ІІІ – та степен на професионална квалификация по професия “Геодезист”. Това им дава възможност да се реализират в геодезически, картографски и строителни фирми, в технческите служби към общините, в Агенцията по кадастър и други длъжности, които изискват тази професия. Разширеното изучаване на английски език дава възможности за участие в международни проекти, както реализация на специалисти в чужбина.

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“- Дуална форма на обучение
ЗАЩИТЕНА ПРОФЕСИЯ

Професия: “Строителен техник”
– Трета степен на професионална квалификация.
По тази специалност се подготвят специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането,организирането и техническото ръководство и контрол на пътните работи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки и др.
Сред основните дейности извършвани от специалистите в областта на транспортното строителство са: контролира спазването на технологичната последователност при изпълнение на основи и покрития на пътни настилки и при  полагането на различни видове тротоарни настилки;  следи за извършване на дейности, свързани със сезонното поддържане на пътищата; участва при изграждане, поддръжка и ремонт на водостоци, мостове и други транспортни съоръжения.

„СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“ – Дневна форма на обучение

head_pic02Професия: “Строителен техник”
– Трета степен на професионална квалификация.
Възпитаниците ни намират успешна реализация на пазара на труда в България и чужбина, не само заради отличната си техническа и проектантска култура, а също така и заради разширеното изучаване на английски език в нашето училище. Техници, обучавани в ПГАСГ “Пеньо Пенев“ – гр.Русе, проектират и организират дейностите на строителните площадки по целия свят.
Завършилите специалността получават успешна професионална реализация:

 • в проектантските колективи като технически изпълнители;
 • в капиталното строителство на фирмите, в останалите сектори на икономиката;
 • в областните и общинските технически служби;
 • ръководят собствена фирма и заемат различни постове в по-големи строителни фирми;
 •  като проектанти и консултанти;
 •  мениджъри, помощник-технически ръководители или технически ръководители;
 •  да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали;
 •  вещи лица към съда;
 •  консултанти във фирми за недвижими имоти.

„КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“ – Дневна форма на обучение

Професия: “Компютърен график”
– Трета степен на професионална квалификация.
Пgrafik2ровежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Учениците изучават разширено английски език. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.
Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.
Завършилите специалност “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • Компютърен график;
 • Графичен дизайнер;
 • Уеб дизайнер;
 • Компютърен аниматор;
 • Специалист по предпечатна подготовка.

„ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ – Дневна форма на обучение

Професия: “Графичен дизайнер”.
diz– Трета степен на професионална квалификация.
Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.
Работното място на графичния дизайнер е оборудвано с компютърна конфигурация и редица помощни периферни устройства, като скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер.  Дизайнерът може да работи във фирми от различни области на издателска дейност, реклама, уебдизайн, разработка на софтуер и др. Графичният дизайнер може да работи на трудов договор или като самонаето лице, което изисква от него познания в областта на предприемачеството.
Учениците изучават разширено английски език.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер“ получават възможност за професионлна реализация във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.

„ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“ – Дневна форма на обучение

7f175801c27b0a74e5a0d85ef7f6310fПрофесия: “Дизайнер”
– Трета степен на професионална квалификация.
Специалността “Интериорен дизайн” е традиционна за ПГСАГ “Пеньо Пенев” – Русе. Тя не само се доближава и допълва максимално специалността “Строителство и архитектура”, но позволява на учениците да превърнат таланта си в професия и изгражда у тях отношение към естетичното и красивото. Обучението позволява на младите хора да боравят свободно и със средствата на визуалната комуникация, съчетавайки традиционните теоретични познания с последните световни тенденции. Професионалното образование по професия “Дизайнер“ ще осигури възможност младите специалисти да решат самостоятелно функционалното обзавеждане на интериора; естетически да го оформят; да работят с КАД системи; да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както планово, така и в пространствено отношение. Английски език се изучава разширено, а тава дава възможности за сътрудничество със чуждестранни специалисти.
Чрез придобитите компетенции, знания и умения, завършилите специалността могат да намерят успешна реализация в следните области като:

 • дизайнери
 • компютърни графици
 • дизайнерско проектиране
 • мениджъри във фирми за интериорен и графичен дизайн
 • консултанти по дизайн.

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА СЪС САМОСТОЯТЕЛНО ОБЩЕЖИТИЕ И БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ.

ЗА КОНТАКТИ
гр. Русе, бул. “Цар Освободител“ 105А
телефон – канцелария: 082 / 835 860,
телефон – общежитие: 082 / 825 267
e-mail: tis@abv.bg;
www.pgsag.com

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *