Go to Top

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ прием 2021-2022 учебна година

ПРИЕМ 2021 – 2022 учебна година
след завършено основно образование

Заповед на директора на ПГСАГ „П. Пенев“ и Графици за работа на комисиите по прием на документи и обработка на заявленията на кандидатите за участие в първи и трети етап на класиране през месец юли 2020 година на ученици след завършен VII клас.

2021_2022__poster

ТОВА СМЕ НИЕ…

Процедура по кандидатстване стъпка по стъпка
изтегли (pdf)

Заповед за държавен план-прием

Приложение към заповедта за държавен план-прием

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО*x2, МАТЕМАТИКА НВО x2,
ТЕХНОЛОГИИ – свидетелство за  основно образование, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – свидетелство за  основно образование
*нво – национално външно оценяване

Раздел III – Държавен прием на ученици в VIII клас

Раздел IV- Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип

„СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“ – Дневна форма на обучение

„СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“ – Дуална форма на обучение

head_pic02Професия: “Строителен техник”
– Трета степен на професионална квалификация.
Възпитаниците ни намират успешна реализация на пазара на труда в България и чужбина, не само заради отличната си техническа и проектантска култура, а също така и заради разширеното изучаване на английски език в нашето училище. Техници, обучавани в ПГАСГ “Пеньо Пенев“ – гр.Русе, проектират и организират дейностите на строителните площадки по целия свят.
Завършилите специалността получават успешна професионална реализация:

 • в проектантските колективи като технически изпълнители;
 • в капиталното строителство на фирмите, в останалите сектори на икономиката;
 • в областните и общинските технически служби;
 • ръководят собствена фирма и заемат различни постове в по-големи строителни фирми;
 •  като проектанти и консултанти;
 •  мениджъри, помощник-технически ръководители или технически ръководители;
 •  да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали;
 •  вещи лица към съда;
 •  консултанти във фирми за недвижими имоти.

„ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО“ – Дуална форма на обучение

Професия: “Строителен техник”
– Трета степен на професионална квалификация.
През курса на обучение учениците получават солидна професионална подготовка, която им позволява да организират подготвителните работи на строителната площадка, спазването на изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност, организират изпълнението на строително-монтажни работи.
Завършилите специалност „Водно строителство” участват при заснемането на водоснабдителни, канализационни, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, както и в измерването и предаването на готови строително-монтажни работи и изработването на оферти и тръжни книжа. Освен това участват в изработването на инвестиционни проекти във фаза работен проект за:

 • Водоснабдяването и канализацията на населени места, сгради и постройки.
 • Малки корекции на реки и речни корита.
 • Хидромелиоративни системи – отводняване и напояване и хидромелиоративни съоръжения.

Завършилите професията „Строителен техник”, специалност „Водно строителство”, организират и контролират експлоатацията на хидротехническите съоръжения.
Отличната професионална подготовка на завършилите строителни техници със специалност „Водно строителство” им дава възможност да постъпват на работа в общинските администрации, в строителни фирми и проектантски бюра, в предприятията „Водоснабдяване и канализация”, на работа в пречиствателни станции, хидромелиоративни системи и хидротехнически съоръжения, като технически ръководители, на длъжности, които съответстват на професията.

„КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“ – Дневна форма на обучение

Професия: “Компютърен график”
– Трета степен на професионална квалификация.
Пgrafik2ровежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Учениците изучават разширено английски език. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.
Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.
Завършилите специалност “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • Компютърен график;
 • Графичен дизайнер;
 • Уеб дизайнер;
 • Компютърен аниматор;
 • Специалист по предпечатна подготовка.

„ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ – Дневна форма на обучение

Професия: “Графичен дизайнер”.
diz– Трета степен на професионална квалификация.
Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.
Работното място на графичния дизайнер е оборудвано с компютърна конфигурация и редица помощни периферни устройства, като скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер.  Дизайнерът може да работи във фирми от различни области на издателска дейност, реклама, уебдизайн, разработка на софтуер и др. Графичният дизайнер може да работи на трудов договор или като самонаето лице, което изисква от него познания в областта на предприемачеството.
Учениците изучават разширено английски език.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер“ получават възможност за професионлна реализация във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.

„ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“ – Дневна форма на обучение

7f175801c27b0a74e5a0d85ef7f6310fПрофесия: “Дизайнер”
– Трета степен на професионална квалификация.
Специалността “Интериорен дизайн” е традиционна за ПГСАГ “Пеньо Пенев” – Русе. Тя не само се доближава и допълва максимално специалността “Строителство и архитектура”, но позволява на учениците да превърнат таланта си в професия и изгражда у тях отношение към естетичното и красивото. Обучението позволява на младите хора да боравят свободно и със средствата на визуалната комуникация, съчетавайки традиционните теоретични познания с последните световни тенденции. Професионалното образование по професия “Дизайнер“ ще осигури възможност младите специалисти да решат самостоятелно функционалното обзавеждане на интериора; естетически да го оформят; да работят с КАД системи; да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както планово, така и в пространствено отношение. Английски език се изучава разширено, а тава дава възможности за сътрудничество със чуждестранни специалисти.
Чрез придобитите компетенции, знания и умения, завършилите специалността могат да намерят успешна реализация в следните области като:

 • дизайнери
 • компютърни графици
 • дизайнерско проектиране
 • мениджъри във фирми за интериорен и графичен дизайн
 • консултанти по дизайн.

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА СЪС САМОСТОЯТЕЛНО ОБЩЕЖИТИЕ И БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ.

ЗА КОНТАКТИ
гр. Русе, бул. “Цар Освободител“ 105А
телефон – канцелария: 082 / 835 860,
телефон – общежитие: 082 / 825 267
e-mail: tis@abv.bg;
www.pgsag.com

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *