Go to Top

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ прием 2018-2019 учебна година

ПРИЕМ 2018 – 2019
след завършено основно образобание

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО*x2, МАТЕМАТИКА НВО x2,
ТЕХНОЛОГИИ – свидетелство за  основно образование, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – свидетелство за  основно образование
*нво – национално външно оценяване

ГРАФИК I-во класиране II-ро класиране III-то класиране
Подаване на документи 20-26.06.2018 04-06.07.2018 20-24.07.2018
Обявяване на списъците с приетите ученици до 03.07.2018 до 12.07.2018 до 26.07.2018
Записване 04-06.07.2018 13-17.07.2018 27-30.07.2018
Попълване нанезаети места 11.09.2018

График на работното време на комисията по записване на приетите ученици

Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Раздел III – Държавен прием на ученици в VIII клас

Раздел IV- Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип

!poster_2018_2019

 

„ГЕОДЕЗИЯ“ – Дуална форма на обучение mark6ajder

Професия: “Геодезист”
– Трета степен на професионална квалификация.
Геодезията е една от най-древните науки, но се развива много динамично през последните няколко десетилетия. Използва се за изобразяване на повърхността на Земята, върху топографски, географски и пътни карти.
Геодезията намира приложение при проектирането, изграждането и експлоатацията на всички сгради, надземни и подземни съоръжения, при планирането и благоустрояването на населените места, при земеразделяне, при трасиране и изграждане на електро, газо и топлопроводи.
В процеса на обучението, учениците работят със съвременна електронна техника и софтуерни продукти.
Завършилите тази специалност придобиват ІІІ – та степен на професионална квалификация по професия “Геодезист”. Това им дава възможност да се реализират в геодезически, картографски и строителни фирми, в технческите служби към общините, в Агенцията по кадастър и други длъжности, които изискват тази професия. Разширеното изучаване на английски език дава възможности за участие в международни проекти, както реализация на специалисти в чужбина.

„АРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ“- Дуална форма на обучение

kostel1Професия: “Техник реставратор”
– Трета степен на професионална квалификация.
Град Русе е известен с бароковата архитектура на сградите, повечето от които са паметници на културата. Поддръжката им изисква квалифицирани кадри, подготвени по специалност “Архитектурна реставрация”.  Дефицитът от подготвени кадри в областта на реставрациите е сериозен проблем. Професията на реставратора е изключително необходима за съхраняване на паметниците на културата като част от българското културно-историческо наследство. Учениците разширено изучават английски език.
Завършилите обучение по професия „Техник-реставратор” намират успешна професионална реализация като:

 • технически ръководители в строителството;
 • главни консерватори/реставратори;художници, проектанти и приложници;
 • техници, гражданско строителство, инвеститорски контрол, строителство и архитектура;
 • чертожници, архитектура, гражданско строителство, промишлено строителство;
 • оценители;
 • конструктори, професионално обучение;
 • служители в общински и областни служби.

„СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“ – Дневна форма на обучение

head_pic02Професия: “Строителен техник”
– ІIІ-та степен на професионална квалификация.
Възпитаниците ни намират успешна реализация на пазара на труда в България и чужбина, не само заради отличната си техническа и проектантска култура, а също така и заради разширеното изучаване на английски език в нашето училище. Техници, обучавани в ПГАСГ “Пеньо Пенев“ – гр.Русе, проектират и организират дейностите на строителните площадки по целия свят.
Завършилите специалността получават успешна професионална реализация:

 • в проектантските колективи като технически изпълнители;
 • в капиталното строителство на фирмите, в останалите сектори на икономиката;
 • в областните и общинските технически служби;
 • ръководят собствена фирма и заемат различни постове в по-големи строителни фирми;
 •  като проектанти и консултанти;
 •  мениджъри, помощник-технически ръководители или технически ръководители;
 •  да бъдат производители или дистрибутори на строителни мaтериали или консултанти в магазини за строителни материали;
 •  вещи лица към съда;
 •  консултанти във фирми за недвижими имоти.

„КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“ – Дневна форма на обучение

Професия: “Компютърен график”
– Трета степен на професионална квалификация.
Пgrafik2ровежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Учениците изучават разширено английски език. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.
Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.
Завършилите специалност “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • Компютърен график;
 • Графичен дизайнер;
 • Уеб дизайнер;
 • Компютърен аниматор;
 • Специалист по предпечатна подготовка.

„ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ – Дневна форма на обучение

Професия: “Графичен дизайнер”.
diz– Трета степен на професионална квалификация.
Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.
Работното място на графичния дизайнер е оборудвано с компютърна конфигурация и редица помощни периферни устройства, като скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер.  Дизайнерът може да работи във фирми от различни области на издателска дейност, реклама, уебдизайн, разработка на софтуер и др. Графичният дизайнер може да работи на трудов договор или като самонаето лице, което изисква от него познания в областта на предприемачеството.
Учениците изучават разширено английски език.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер“ получават възможност за професионлна реализация във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.

„ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“ – Дневна форма на обучение

7f175801c27b0a74e5a0d85ef7f6310fПрофесия: “Дизайнер”
– Трета степен на професионална квалификация.
Специалността “Интериорен дизайн” е традиционна за ПГСАГ “Пеньо Пенев” – Русе. Тя не само се доближава и допълва максимално специалността “Строителство и архитектура”, но позволява на учениците да превърнат таланта си в професия и изгражда у тях отношение към естетичното и красивото. Обучението позволява на младите хора да боравят свободно и със средствата на визуалната комуникация, съчетавайки традиционните теоретични познания с последните световни тенденции. Професионалното образование по професия “Дизайнер“ ще осигури възможност младите специалисти да решат самостоятелно функционалното обзавеждане на интериора; естетически да го оформяспет; да работят с КАД системи; да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както планово, така и в пространствено отношение. Английски език се изучава разширено, а тава дава възможности за сътрудничество със чувдестранни специалисти.
Чрез придобитите компетенции, знания и умения, завършилите специалността могат да намерят успешна реализация в следните области като:

 • дизайнери
 • компютърни графици
 • дизайнерско проектиране
 • мениджъри във фирми за интериорен и графичен дизайн
 • консултанти по дизайн.

 

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА СЪС САМОСТОЯТЕЛНО ОБЩЕЖИТИЕ И БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ.

ЗА КОНТАКТИ
гр. Русе, бул. “Цар Освободител“ 105А
телефон – канцелария: 082 / 835 860,
телефон – общежитие: 082 / 825 267
e-mail: tis@abv.bg;
www.pgsag.com

Save

Comments (21)

 • К.Георгиева юни 3, 2017 - 11:09 am Отговор

  Здравейте,трябва ли ученика да полага изпит по изобразително изкуство и технологии,или влизат оценките от дипломата при балообразуване?

  • админ юни 19, 2017 - 11:46 am Отговор

   Здравейте,
   Не се полагат изпити по тези предмети. Вземат се оценките от свидетелството за основно образование.

   • Деница Димова юли 4, 2017 - 1:37 pm Отговор

    Здравейте ,
    някъде в сайта ще има ли списък с приетите ученици , които са подали документи след 8 клас ?

 • А.Бейзат юни 7, 2017 - 4:27 pm Отговор

  Кандидатстването в училището ли ще бъде?

  • админ юни 8, 2017 - 8:23 am Отговор

   След 8- ми клас в училището, а след 7-ми подаване на документи в училище „Иван Вазов“ и класиране от РИО.

 • Антоанета Христова юни 19, 2017 - 10:11 am Отговор

  Професията „Брокер на недвижими имоти“ само като задочна форма на обучение ли е или е и редовно.

  • админ юни 22, 2017 - 10:50 am Отговор

   Да, затази учебна година е само задочна форма на обучение.

 • Деница Димова юли 5, 2017 - 5:20 am Отговор

  Здравейте ,
  някъде в сайта ще има ли списък с приетите ученици , които са подали документи след 8 клас ?

  • админ юли 17, 2017 - 9:36 am Отговор

   Справки за приети и записани на място в гимназията.

 • Виктор януари 16, 2018 - 7:35 pm Отговор

  Здравейте!Смятам след 7 клас да кандидатствам за специалността-Строителство и Архитектура.Искам да попитам дали има изпит по някакъв предмет.

  • админ февруари 15, 2018 - 1:36 pm Отговор

   Здравейте, няма допълнителни изпити. Балообразуващи са оценките от НВО и от свидетелството за завършено основно образование.

 • Светлана април 9, 2018 - 2:16 pm Отговор

  След седми клас какви компютърни паралелки има неможах да разбера

  • админ април 24, 2018 - 10:44 am Отговор

   Компютърна графика

 • Дуйгу юни 16, 2018 - 4:30 pm Отговор

  След 8-ми клас какви паралелки има

  • админ юни 25, 2018 - 12:31 pm Отговор

   За учебната 2018-2019 г. в 9-ти клас имаме три паралелки с разширено изучаване на английски език – Строителство и архитектура, Архитектурна реставрация и Маркшайдерство /дуална форма на обучение/.

 • Севим Дуваджи август 17, 2018 - 6:38 am Отговор

  С. Дуваджи
  Искам да попитам за учебната 2018/19г., на кои издателства ще бъдат учебниците за осмокласниците .

  Благодаря.

  • админ септември 17, 2018 - 8:41 am Отговор

   Преподавателите ще Ви кажат кои учебници ще ползвате, като започне учебната година.

 • евелина септември 10, 2018 - 8:17 am Отговор

  Здравейте,
  все още няма информация за предстоящата учебна година за новоприетите ученици ,както и списък на учебниците за 8 клас.

  • админ септември 17, 2018 - 8:47 am Отговор

   Нямаме право да качваме лични данни, затова няма качени списъци с новоприетите ученици.
   Преподавателите ще Ви кажат кои учебници ще ползвате, като започне учебната година.

 • Светлана септември 10, 2018 - 6:11 pm Отговор

  Здравейте има ли някъде в сайта ви какви учебници са необходими за 8 клас или когато се започне училище. А родителска среща ще има ли преди започване на учебната година и ако да кога. Благодаря предварително

  • админ септември 17, 2018 - 8:42 am Отговор

   Преподавателите ще Ви кажат кои учебници ще ползвате, като започне учебната година. Класните ръководители ще Ви кажат за родителската среща.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *