Go to Top

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ прием 2019-2020 учебна година

ПРИЕМ 2019 – 2020
след завършено основно образобание

БАЛООБРАЗУВАЩИ ОЦЕНКИ:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО*x2, МАТЕМАТИКА НВО x2,
ТЕХНОЛОГИИ – свидетелство за  основно образование, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – свидетелство за  основно образование
*нво – национално външно оценяване

ГРАФИК I-во класиране II-ро класиране III-то класиране
Подаване на документи 03-05.07.2019 до 16.07.2019 24-25.07.2019
Обявяване на списъците с приетите ученици до 11.07.2019 до 18.07.2019 до 29.07.2019
Записване от 12.07.2019
до 16.07.2019
от 19.07.2019
до 22.07.2019
от 30.07.2019
до 31.07.2019
Попълване нанезаети места 10.09.2019

График на работното време на комисията по записване на приетите ученици

Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

Раздел III – Държавен прием на ученици в VIII клас

Раздел IV- Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип

 

„ГЕОДЕЗИЯ“ – Дуална форма на обучение mark6ajder

Професия: “Геодезист”
– Трета степен на професионална квалификация.
Геодезията е една от най-древните науки, но се развива много динамично през последните няколко десетилетия. Използва се за изобразяване на повърхността на Земята, върху топографски, географски и пътни карти.
Геодезията намира приложение при проектирането, изграждането и експлоатацията на всички сгради, надземни и подземни съоръжения, при планирането и благоустрояването на населените места, при земеразделяне, при трасиране и изграждане на електро, газо и топлопроводи.
В процеса на обучението, учениците работят със съвременна електронна техника и софтуерни продукти.
Завършилите тази специалност придобиват ІІІ – та степен на професионална квалификация по професия “Геодезист”. Това им дава възможност да се реализират в геодезически, картографски и строителни фирми, в технческите служби към общините, в Агенцията по кадастър и други длъжности, които изискват тази професия. Разширеното изучаване на английски език дава възможности за участие в международни проекти, както реализация на специалисти в чужбина.

„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“- Дуална форма на обучение
ЗАЩИТЕНА ПРОФЕСИЯ

Професия: “Строителен техник”
– Трета степен на професионална квалификация.
По тази специалност се подготвят специалисти, чиято дейност е свързана с проектирането, инвестирането,организирането и техническото ръководство и контрол на пътните работи, изграждането и ремонта на отводнителни пътни съоръжения – дренажи, канавки и др.
Сред основните дейности извършвани от специалистите в областта на транспортното строителство са: контролира спазването на технологичната последователност при изпълнение на основи и покрития на пътни настилки и при  полагането на различни видове тротоарни настилки;  следи за извършване на дейности, свързани със сезонното поддържане на пътищата; участва при изграждане, поддръжка и ремонт на водостоци, мостове и други транспортни съоръжения.

„СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“ – Дневна форма на обучение

head_pic02Професия: “Строителен техник”
– Трета степен на професионална квалификация.
Възпитаниците ни намират успешна реализация на пазара на труда в България и чужбина, не само заради отличната си техническа и проектантска култура, а също така и заради разширеното изучаване на английски език в нашето училище. Техници, обучавани в ПГАСГ “Пеньо Пенев“ – гр.Русе, проектират и организират дейностите на строителните площадки по целия свят.
Завършилите специалността получават успешна професионална реализация:

 • в проектантските колективи като технически изпълнители;
 • в капиталното строителство на фирмите, в останалите сектори на икономиката;
 • в областните и общинските технически служби;
 • ръководят собствена фирма и заемат различни постове в по-големи строителни фирми;
 •  като проектанти и консултанти;
 •  мениджъри, помощник-технически ръководители или технически ръководители;
 •  да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали или консултанти в магазини за строителни материали;
 •  вещи лица към съда;
 •  консултанти във фирми за недвижими имоти.

„КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“ – Дневна форма на обучение

Професия: “Компютърен график”
– Трета степен на професионална квалификация.
Пgrafik2ровежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Учениците изучават разширено английски език. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.
Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.
Завършилите специалност “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • Компютърен график;
 • Графичен дизайнер;
 • Уеб дизайнер;
 • Компютърен аниматор;
 • Специалист по предпечатна подготовка.

„ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ – Дневна форма на обучение

Професия: “Графичен дизайнер”.
diz– Трета степен на професионална квалификация.
Графичният дизайнер създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на книги, каталози, брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта.
Графичният дизайнер създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях, или ги трансформира от един формат в друг. Изработва печатни материали и ги подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали, комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и папки). Дизайнерът участва в разработката на цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.
Работното място на графичния дизайнер е оборудвано с компютърна конфигурация и редица помощни периферни устройства, като скенер, таблет (устройство за преобразуване от хартиен в електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер.  Дизайнерът може да работи във фирми от различни области на издателска дейност, реклама, уебдизайн, разработка на софтуер и др. Графичният дизайнер може да работи на трудов договор или като самонаето лице, което изисква от него познания в областта на предприемачеството.
Учениците изучават разширено английски език.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер“ получават възможност за професионлна реализация във фирми и организации от различни сфери и с разнообразен предмет на дейност в областта на графичния дизайн.

„ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“ – Дневна форма на обучение

7f175801c27b0a74e5a0d85ef7f6310fПрофесия: “Дизайнер”
– Трета степен на професионална квалификация.
Специалността “Интериорен дизайн” е традиционна за ПГСАГ “Пеньо Пенев” – Русе. Тя не само се доближава и допълва максимално специалността “Строителство и архитектура”, но позволява на учениците да превърнат таланта си в професия и изгражда у тях отношение към естетичното и красивото. Обучението позволява на младите хора да боравят свободно и със средствата на визуалната комуникация, съчетавайки традиционните теоретични познания с последните световни тенденции. Професионалното образование по професия “Дизайнер“ ще осигури възможност младите специалисти да решат самостоятелно функционалното обзавеждане на интериора; естетически да го оформят; да работят с КАД системи; да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както планово, така и в пространствено отношение. Английски език се изучава разширено, а тава дава възможности за сътрудничество със чуждестранни специалисти.
Чрез придобитите компетенции, знания и умения, завършилите специалността могат да намерят успешна реализация в следните области като:

 • дизайнери
 • компютърни графици
 • дизайнерско проектиране
 • мениджъри във фирми за интериорен и графичен дизайн
 • консултанти по дизайн.

 

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА СЪС САМОСТОЯТЕЛНО ОБЩЕЖИТИЕ И БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ.

ЗА КОНТАКТИ
гр. Русе, бул. “Цар Освободител“ 105А
телефон – канцелария: 082 / 835 860,
телефон – общежитие: 082 / 825 267
e-mail: tis@abv.bg;
www.pgsag.com

Save

Comments (9)

 • админ юни 19, 2017 - 11:46 am Отговор

  Здравейте,
  Не се полагат изпити по тези предмети. Вземат се оценките от свидетелството за основно образование.

  • Деница Димова юли 4, 2017 - 1:37 pm Отговор

   Здравейте ,
   някъде в сайта ще има ли списък с приетите ученици , които са подали документи след 8 клас ?

 • админ юни 22, 2017 - 10:50 am Отговор

  Да, затази учебна година е само задочна форма на обучение.

 • евелина септември 10, 2018 - 8:17 am Отговор

  Здравейте,
  все още няма информация за предстоящата учебна година за новоприетите ученици ,както и списък на учебниците за 8 клас.

  • админ септември 17, 2018 - 8:47 am Отговор

   Нямаме право да качваме лични данни, затова няма качени списъци с новоприетите ученици.
   Преподавателите ще Ви кажат кои учебници ще ползвате, като започне учебната година.

 • Светлана септември 10, 2018 - 6:11 pm Отговор

  Здравейте има ли някъде в сайта ви какви учебници са необходими за 8 клас или когато се започне училище. А родителска среща ще има ли преди започване на учебната година и ако да кога. Благодаря предварително

  • админ септември 17, 2018 - 8:42 am Отговор

   Преподавателите ще Ви кажат кои учебници ще ползвате, като започне учебната година. Класните ръководители ще Ви кажат за родителската среща.

 • Светлана септември 23, 2018 - 9:27 am Отговор

  Здравейте предлагате ли някакви курсове за графичен дизайн и ако да колко струват

  • админ май 15, 2019 - 9:38 am Отговор

   Здравейте! Групи се сформират при достатъчен брой кандидати. Цената на всеки курс зависи от вида му – за част от професията, за 1-ва степен на ПК, 2-ра степен на ПК, 3-та степен на ПК. За справки – канцеларията на гимназията.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *