Go to Top

Бланки

Заявление от родител до директора за преместване на ученик в ПГСАГ „П. Пенев“-Русе

Заявление за явяване на приравнителни изпити

Заявление за явяване на поправителни изпити

Декларация за информирано съгласие

Заявление за участие в олимпиада

Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на Директора
Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на Директора

Заявление от родител за освобождаване на ученик от физическо възпитание и спорт

Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
Заявление за допускане до държавен квалификационен изпит по теория и практика на професията и специаността (ДКИ)
Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас
Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование
Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено основно образование

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за преместване в друга паралелка

Заявление за промяна на формата на обучение

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение

Декларация за степен на образование

Заявления за явяване на изпити за промяна на оценка

Заявление за валидиране и издаване на съответния документ за признаване на притежавани знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене

Заявление за получаване на удостоверение, което да послужи пред други институции

Заявление за настаняване в общежитие

Стипендии

Заявление –  декларация за отпускане на месечна стипендия „За подпомагане на ученици с трайни увреждания“

Заявление –  декларация за отпускане на месечна стипендия „За постигнати образователни резултати“

Заявление –  декларация за отпускане на месечна стипендия за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап

Заявление –  декларация за отпускане на месечна стипендия за ученици, които саприети за обучение в VIII клас по защитeните от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година

Заявление –  декларация за отпускане на месечна стипендия за ученици без родители

Заявление –  декларация за отпускане на месечна стипендия „За подпомаганена достъпа до образование и предотвратяване на отпадането“

Заявление –  декларация за отпускане на еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта

Заявление –  декларация за отпускане на еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

 

Служебна бележка

Служебна бележка, която да послужи пред РУСО – пенсионен отдел

Служебна бележка за уверение, че ученикът не е получавал стипендия

Удостоверение, което да послужи пред „Социално подпомагане“

Удостоверение за БДЖ

Удостоверение за редовно посещаване на учебните занятия